ISSP-SR

Onderzoek naar opvattingen over maatschappelijke vraagstukken in Suriname

 

Laatst herzien 30 september 2022

 

 

De Anton de Kom Universiteit van Suriname voert periodiek (elke twee jaar) een landelijk onderzoek uit naar Opvattingen van Surinamers over Maatschappelijke Vraagstukken. Dit onderzoek maakt deel uit van het International Social Survey Programme [ISSP], een consortium van academische onderzoekers uit meer dan 40 landen, verspreid over de gehele wereld. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerkingen met de Vrije Universiteit Amsterdam.

De ISSP is een wereldwijde not-for-profit, no-budget organisatie. De deelnemende onderzoekers verplichten zich het gezamenlijk onderzoek volgens afgesproken richtlijnen uit te voeren en dienen daarvoor hun eigen onderzoeksmiddelen te vinden.

 

De ISSP vragenlijsten hebben een jaarlijks thema, waarover maximaal 60 vragen over maatschappelijk vraagstukken worden gesteld. Belangrijke thema’s binnen de ISSP zijn:

·         Rol van de overheid

·         Werkoriëntaties

·         Sociale ongelijkheid

·         Religieuze opvattingen

·         Sociale netwerken

·         Burgerschap en nationale identiteit

·         Milieuvraagstukken

·         Gezondheidszorg

·         Posities van mannen en vrouwen in samenleving

De op deze thema’s gerichte vragen worden elke 10 jaar herhaald, zodat niet alleen opvattingen uit verschillende landen kunnen worden vergeleken, maar ook veranderingen in deze opvattingen in beeld komen.

 

Daarnaast worden er ca. 40 vragen gesteld over achtergronden, zoals opleiding, beroep, inkomen, bevolkingsgroep, religieuze en politieke betrokkenheid. Deze achtergrondvariabelen zijn bij elke ISSP-aflevering hetzelfde.

 

De ISSP in Suriname: ISSP-SR

 

Suriname is sinds 2015 volwaardig lid van de ISSP, na een eerder pilot-project in 2012 waarin ook al bij de ISSP werd aangesloten. Elke twee jaar worden telkens ca. 1400 Surinamers ondervraagd, op basis van een adressensteekproef die door de ABS (Algemeen Bureau voor de Statistiek) wordt geleverd. De adressen zijn representatief voor heel Suriname waarbij alle districten evenredig naar hun bevolkingsaantal vertegenwoordigd zijn. Een interviewer bezoekt het betreffende adres en bepaalt met behulp van een ‘verjaardagmethode’ welk lid van het aldaar woonachtige huishouden te ondervragen is. Voor een onvertekend beeld is het belangrijk data deze persoon en geen ander de vragen beantwoordt. Het interview vindt plaats met behulp van een schriftelijke vragenlijst, waarbij de interviewer de vragen voorleest en de antwoorden opschrijft. Het is ook mogelijk dat de respondent zelf de vragenlijst invult en deze met de interviewer nabespreekt wanneer deze de vragenlijst komt ophalen.

 

De interviewers zijn doorgaans studenten van de ADEK Universiteit. De vragenlijst is gesteld in het Nederlands, maar de interviewers zijn vaak in staat een toelichting te geven in het Sranan of een andere Surinaamse taal.

 

In de ISSP-SR vragenlijsten worden ook vragen opgenomen ten behoeve van ondersteunende projecten. Zo zijn er in elke aflevering vragen opgenomen over familie-herkomst ten behoeve van twee promotietrajecten van medewerkers van ADEK met onderzoek naar sociale mobiliteit in Suriname.

 

De financiering van ISSP-SR gebeurt op ad hoc basis. In het verleden is belangrijke financiële en personele ondersteuning vanuit ADEK zelf, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Nederlandse Nuffic, die zich richt op internationale samenwerking in het onderwijs tussen Nederland en andere landen.

 

ISSP coördinator in Suriname

 

ADEK is sinds 2015 namens Suriname lid van de ISSP. De nationale coördinator van het ISSP-SR project is drs. Tamira Sno, als universitair docent verbonden aan ADEK (Afdeling Sociologie) promovendus-onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Sno is in de praktijk verantwoordelijk voor de goede voortgang van het project. Vragen kunnen gericht worden aan Tamira.Sno@uvs.edu.

 

De gegevens

 

De verzamelde gegevens worden geanonimiseerd ingevoerd en zodanig versleuteld dat het niet mogelijk is om terug te vinden wie welke antwoorden heeft gegeven. Voor statistische analyses zijn alleen groepsgemiddelden belangrijk. Ook tijdens de dataverzameling wordt al een scheiding gemaakt tussen de adresgegevens en de vragenlijsten, zodat een vertrouwelijk gang van zaken zoveel mogelijk wordt bevorderd.

 

De gegevens worden op twee plaatsen gearchiveerd. Voorzover de gegevens deel uitmaken van de internationale ISSP, worden zij door het GESIS data archief in Keulen (Duitsland) verwerkt en opgenomen in de internationale data set. Deze gegevens zijn vrij toegankelijk voor non-profit onderzoekers over de gehele wereld en kunnen zonder kosten of moeite worden gedownload via https://issp.org/data-download/by-year/. De volledige dataset – inclusief de extra vragen die alleen in Suriname gesteld zijn, wordt gearchiveerd in het DANS data-archief in Den Haag. Ook in deze vorm zijn de gegevens vrij beschikbaar voor onderzoek, met – tijdelijke – uitzondering van vragen die ten behoeve van ondersteunende projecten zijn gesteld.

 

Tot op heden zijn gegevens over de volgende ISSP modulen in Suriname verzameld. Via deze tabel kan met de betreffende vragenlijst en de naderhand opgemaakte datadocumentatie opvragen.

 

Jaar

Thema’s

N

Vragenlijst

Documentatie

2011-2013

Opvattingen over Sociale Ongelijkheid

3929

SURMOB2012  Questionnaire

Documentatie

2015

Opvattingen over Werk en Loopbaan

1139

SURMOB2015  Questionnaire

Documentatie

2018

Opvattingen over Rol van de overheid; Opvattingen over Sociale Netwerken

1273

SURMOB2018  Questionnaire

Documentatie

2020

Opvattingen over Levensovertuigingen; Opvatingen over Sociale Ongelijkheid

1044

SURMOB2020  Questionnaire 

 Documentatie

2022

Opvattingen over Milieuvraagstukken en Gezondheidszorg

 

SURMOB2022 Questionnaire

Veldwerk in uitvoering

 

Lijst van publicaties